fbpx

METODOLOGIA PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA HĂRȚUIRII PE CRITERIUL DE SEX, PRECUM ȘI A HÂRȚUIRII MORALE LA LOCUL DE MUNCĂ

Prin HG nr. 970/2023 publicată în Monitorul Oficial 939 din 17 octombrie 2023, a fost aprobată Metodologia privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hârțuirii morale la locul de muncă (denumită în continuare ”Metodologia”).

Punerea în aplicare a prevederilor Metodologiei se va face pe baza unui Ghid privind prevenirea și combaterea hârțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă, un model de referință fiind anexat la Metodologie.

A. CINE ARE OBLIGAȚIA DE A PUNE ÎN APLICARE METODOLOGIA?
 Instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale, civile și militare
 Companiile private

B. CARE SUNT OBLIGAȚIILE INSTITUȚIILOR ȘI AUTORITĂȚILOR PUBLICE, RESPECTIV ALE COMPANIILOR PRIVATE?

 punerea în aplicare a Metodologiei prin elaborarea unui ghid pentru prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă
Metodologia nu prevede un termen, însă modelul de ghid anexat Metodologiei menționează un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare în care angajatorul trebuie să se asigure de aplicarea acestuia.
 numirea unei persoane/a unei comisii responsabile de primirea și soluționarea cazurilor de hărțuire la locul de muncă prin act emanând de la conducătorul angajatorului

Tabelul cu persoanele responsabile, respectiv membrii comisiei și funcția lor va fi afișat în incinta instituției și diseminat tuturor angajaților.

 asigură constituirea registrului de semnalare a cazurilor unde vor fi înregistrate plângerile/sesizările; registrul va conține număr de înregistrare, faza hărțuirii, soluții identificate
 introducerea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 și ale Legii nr. 202/2002 în regulamentul de ordine interioară
 interzicerea și sancționarea oricăror acțiuni care pot conduce la hărțuire morală la locul de muncă sau pe criteriul de sex (i.e. prin calificarea acestor fapte ca fiind abateri disciplinare grave)
 depunerea de diligențe în scopul creării unui cadru de măsuri de prevenire și protecție în cazurile de hărțuire pe criteriul de sex și de hărțuire morală la locul de muncă prin instruirea angajaților în vederea conștientizării și prevenirii fenomenului de hărțuire
 informarea și instruirea tuturor angajaților, prin organizarea unor cursuri de formare cu privire la prevederile metodologiei, cu caracter anual
 diseminarea metodologiei prin toate mijloacele interne de comunicare/informare a angajaților

C. CUM SE VA URMĂRI ADUCEREA LA ÎNDEPLINIREA A ACESTOR OBLIGAȚII:
 în cazul instituțiilor sau autorităților publice: vor elabora anual un raport pe care îl vor trimite ANES (art. 8 din Metodologie);
 în cazul angajatorilor – companii private: Ministerul Muncii prin Inspecția Muncii asigură exercitarea controlului asupra aplicării dispozițiilor Metodologiei și transmite către ANES, anual, cazurile de nerespectare a prevederilor acesteia (art. 9 din Metodologie)

 

D. CARE SUNT RISCURILE LA CARE SUNT SUPUȘI ANGAJATORII DACĂ NU IAU MĂSURILE MENȚIONATE DE METODOLOGIE
Amenda contravențională:
– de la de la 30.000 lei la 50.000 lei – pentru neîndeplinirea obligației de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii actelor de hărțuire morală la locul de muncă, inclusiv prin prevederea în regulamentul intern al unității de sancțiuni disciplinare pentru angajații care săvârșesc acte sau fapte de hărțuire morală la locul de muncă ( art. 26 alin. 12 din OUG 137/2000);
– de la 3.000 la 10.000 lei – pentru încălcarea prevederilor Legii 202/2002, după caz.

Anca Vătășoiu | Your Agile Employment Lawyer
Contact us for more details:
Mobile: +40 744 425 230
Email: anca.vatasoiu@avalaw.ro
Web: www.avalaw.ro

Download PDF